Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu nr 432 w Warszawie

7.00-8.00  Schodzenie się dzieci.  Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne

8.00- 8.20  Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę, rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci, ćwiczenia poranne

8.20-8.30  Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania

8.30-9.00 Śniadanie doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

9.00-10.00 Realizacja zadań edukacyjnych- zajęcia dydaktyczne realizowane wg programu wychowania przedszkolnego

10.00-11.30 Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia  kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze.       
11.30-11.45 Czynności porządkowo-higieniczne, przygotowanie do obiadu

11.45-12.00 Obiad (II danie) ćwiczenie prawidłowego posługiwania się sztućcami

12.00-12.15 Czynności opiekuńcze, samoobsługowe i organizacyjne

12.15-13.45 Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, ćwiczenia relaksacyjne. Zabawy tematyczne, praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy tematyczne, zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia dodatkowe. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych

13.45-14.00 Czynności porządkowe, mycie rąk

14.00-14.30 Zupa i podwieczorek

14.30-17.00 Zabawy i gry dydaktyczne,  stolikowe, ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, rozchodzenie się dzieci