Informacje

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

Link do elektronicznego systemu rekrutacyjnego - https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl/formico-parents//main_inactive.action

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

28 lutego

6 marca
godz. 16.00

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

7 marca

godz. 13.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

7 marca

godz. 13.00

22 marca

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie. (rodzice mogą przekazać wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji - podpisane profilem zaufanym) 

7 marca

godz. 13.00

 

23 marca

godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru w wersji papierowej wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

UWAGA

1.     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne..

2.     Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

26 kwietnia

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

26 kwietnia

godz. 13.00

5 maja

do godz. 16.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka
do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

8 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

od 8 maja do 23 maja

W terminie 3 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

15 czerwca

godz. 16.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

15 czerwca

godz. 16.00

20 czerwca

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie. (rodzice mogą przekazać wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji - podpisane profilem zaufanym) 

15 czerwca

 

21 czerwca

godz. 15.00

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru w wersji papierowej wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

UWAGA

1.     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne..

2.     Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

28 czerwca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

28 czerwca

godz. 13.00

 

30 czerwca

godz. 16.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka
do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

3 lipca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

od 3 lipca

Procedura odwoławcza.

31 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.